Regulamin zajęć

Regulamin zajęć fitness organizowanych przez firmę Marta Grzegorczyk

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób uczęszczających na zajęcia fitness, zwanych dalej Uczestnikami, prowadzone przez firmę Marta Grzegorczyk, zwaną dalej Organizatorem.
2. Każdy Uczestnik zajęć ma obowiązek zapozniania się z niniejszym regulaminem, którego aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.zumbakalisz.pl jak również w formie wydrukowanej u Organizatora Zajęć.
3. Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

§2. Uczestnictwo w zajęciach

1. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby które ukończyły 15 rok życia i wniosły opłatę za zajęcia.
2. Osoby poniżej 15 roku życia mogą przebywać na sali i uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
3. Ocena zdolności do uczestnictwa w zajęciach należy do Uczestnika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Uczestnik zobowiązuje się zasięgnąć porady lekarskiej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Uczestnika wynikające z niedostosowania tempa i obciążenia do własnych możliwości.
5. Uczestnicy zajęć korzystają z usług Organizatora na własną odpowiedzialność. Uczestnik zobowiązuje się nie zgłaszać pod adresem Organizatora roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach, chyba że zostało to spowodowane przez Organizatora w sposób zawiniony.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Uczestników na terenie obiektu w którym prowadzone są zajęcia.
7. Zabrania się filmowania i fotografowania zajęć przez uczestników bez zgody Organizatora.
8. Uczestnicy zajeć zobowiązują się przerwać zajęcia i niezwłocznie poinformować Organizatora o wystąpieniu niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, tj. w szczególności:
– pogorszenie samopoczucia
– bóle kręgosłupa, stawów
– mdłości, zawroty głowy
9. Na zajęcia należy zabrać:
– czyste obuwie sportowe
– wygodny strój sportowy
– mały ręcznik
– wodę lub napój
10. Do sterowania sprzętem audio uprawnione są wyłącznie osoby upoważnione przez Organizatora.

§3. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.zumbakalisz.pl
2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail marta@zumbakalisz.pl